Servicii juridice în Brăila și Galați

Furnizăm servicii juridice complete în Brăila și Galați. Ariile principale de expertiză sunt Drept Penal, Drept Civil, Drept Bancar, Drept Comercial, Executare Silită, Dreptul Familiei.

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.

Ai o situație juridică de soluționat

Principalele categorii de servicii

Drept
Comercial

Drept
Civil

Dreptul
Familiei

Drept
Fiscal

Drept
Penal

Soluții pentru (aproape) orice tip de problemă

Consultanță juridică din partea unui expert

Furnizăm asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanță, cereri, reprezentare, activități de mediere. Avocatul Huluba Vasile este membru al Baroului Brăila începând cu anul 2009, exercitându-și activitatea în calitate de avocat definitiv, cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale și Curți de Apel, având expertiză în mai multe domenii ale dreptului si anume penal, civil, comercial, familiei, bancar, etc.

Soluții juridice pentru companii

Servicii juridice pentru companii

Putem furniza activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate

Lasă provocările tale juridice în grija unui expert

Serviciile oferite de cabinet se caracterizează prin: 

– Competența profesională caracterizată prin transformarea cunostințelor în valoare, prin oferirea celor mai bune soluții legale, astfel încât să aveți o cât mai mare probabilitate de succes, deoarece pentru noi succesul clientilor noștri este măsura succesului nostru;

– Maximă diligență în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați prin furnizarea de servicii eficiente;

– Management profesional în gestionarea cauzelor caracterizat prin posibilitatea de adaptare și de reactie rapidă la diversele situații care pot influența atingerea scopurilor urmărite;

– Disponibilitate și comunicare permanentă, care conferă o mai bună și pertinentă recepționare și adaptare față de solicitările dumneavoastră și permit o implicare efectivă în soluționarea problemelor;

– Respectarea secretului profesional și a caracterului confidential al informațiilor de care avocații iau cunoștință în cadrul activității lor;

– Transparența costurilor.

Drept Comercial

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.

Servicii juridice profesionale în materia dreptului comercial

– înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A.) si statut ONG;

– consultanta si reprezentarea in fata autoritatilor;

– redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;

– redactare şi certificare acte adiţionale;

– înregistrare menţiuni;

– înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;

– reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;

– asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;


– asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;

– asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;

– asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;

– asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;

– asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;

– consultanţă juridică în activitatea curentă;

– redactare/avizare contracte comerciale;

– asistenţă în cadrul negocierilor;

– recuperare creanţe comerciale;

– asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;

– asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;

– asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;

– arbitraj comercial ad-hoc;

– asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial.


Drept

Civil

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.

În domeniul dreptului civil, oferim următoarele servicii:

– consultanță juridică;

– asistare și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată;

– acțiuni și cereri în fata instanțelor de judecată, inclusiv cereri de acordare a ajutorului public judiciar pentru scutirea, reducerea, eșalonarea, amânarea de la plata a taxelor judiciare de timbru și/sau a cauțiunilor;

– acțiuni privind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare;

– acțiuni în contestarea recunoașterii de paternitate, acțiuni în tăgadă paternității, acțiuni în stabilirea filiației;

– acțiuni în stabilirea, majorarea, diminuarea de pensii de întreținere;

– acțiuni în pretenții, inclusiv pe calea unor cereri de valoare redusă;

– recuperări de creanțe;

– răspundere civila delictuală și contractuală;

– revendicare imobiliară și mobiliară;

– acțiuni în declararea simulației;

– acțiuni în rezoluțiunea contractelor de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager;

– rezoluțiunea și rezilierea contractelor, acorduri de încetare a contractelor;

– acțiuni în constatarea nulității/anularea actelor juridice;

– acțiuni privind răspunderea asigurătorilor RCA, asigurătorilor de bunuri mobile și imobile, dar și în materia asigurărilor de persoane, sănătate, etc.

– executări silite, redactări tranzacții stingere executări silite, cereri executări voluntare;

– contestații la executare, cereri de suspendare a executării silite și cereri de suspendare privizorie a executării silite;

– redactarea, revizuirea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile;

– tranzacții, negocieri, redactare contracte de orice fel, redactare somații, notificări, alte cereri;

– asistență și reprezentare în fața executorilor judecătorești, notarilor publici, în fata instituțiilor statului etc.;

– mărci OSIM (cereri înregistrare marcă, cereri reînnoire marcă, cereri cesiune marcă, cereri schimbare date identificare tituar marcă);

– legalizare și investire cu formulă executorie a diverselor titluri executorii (ex.contract închiriere, contract credit), inclusiv legalizări cu mențiunea ,,defintiva” a hotărârii judecătorești;

– dare dată certă/certificare acte juridice.


Oferim consultații juridice în domeniul relațiilor de familie

Asistență juridică și reprezentare în instanță în materie de divorțuri, exercitarea autorității părintești, stabilirea programului de vizitare, pensie de întreținere, adopții, recunoașterea pe teritoriul României a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate, stabilire filiație, tăgadă paternitate, punere sub interdicție, etc.

Oferim consultanță juridică și redactare acțiuni, asistență juridică și reprezentare în procese de: 1) divorț; 2) partaj; 3) pensie de întreținere; 4) exercitarea autorității părintești; 4) stabilire domiciliu minor; 5) stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia; 6) stabilire program de vizitare minor.

Dreptul familiei

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.


Servicii oferite de cabinet in cadrul dreptului fiscal:

– Litigii;

– Legea concurenţei şi dreptul fiscal;

– Legislaţie vamală, taxe şi impozite;

– TVA, impozite, taxe pe profit şi pe venit aplicate rezidenţilor români sau străini;

– Facilităţi fiscale acordate investiţiilor străine şi mecanismelor de aplicare a acestora;

– Contencios Administrativ Fiscal.

Drept

fiscal

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.

– infracțiuni economice, infracțiuni financiar-contabile;

– infracțiuni fiscale, infracțiuni de fals si uz de fals;

– infracțiuni de serviciu și infracțiuni specifice legislației muncii;

– redactări de cereri și plângeri penale;

– reprezentare și asistență juridică în procese penale;

– contraventii și alte cereri.


Soluții juridice pentru persoane private și companii, în Brăila și Galați

Principalele beneficii

Promptitudine

Tarife competitive

Excelență în execuție

Suntem aici și pentru (aproape) orice tip de asistență juridică penală

Programează o discuție

Solicitare o programare

Folosind acest formular, va rugăm să completați datele dumneavoastră de contact precum și un rezumat succint al problemei juridice cu care vă confruntați.

Vom reveni către Dvs în cel mai scurt timp posibil.

Ai o situație juridică de soluționat?

Asistență juridică și reprezentarea în fața organelor de urmărire penală – Poliție și Parchet, respectiv a Instanțelor judecătorești de orice grad; Redactarea de plângeri, denunțuri, memorii, alte cereri;

Redactarea, depunerea și susținerea unor cereri având ca obiect: 1) Sesizarea organelor de urmărire penală; 2) Plângeri prealabile ale persoanelor vătămate; 3) Plângeri îndreptate împotrivă măsurilor și actelor dispuse de organele de urmărire penală; 4) Intervenția în procesul penal a părții responsabile civilmente; 4) Luarea măsurilor de restituire a unor bunuri; 5) Suspendarea urmăririi penale sau a judecății; 6) Liberarea provizorie; 6) Contestații în anulare, revizuiri; 7) Revocarea măsurilor de siguranță; 8) Reabilitări; 9) Contopiri, liberări condiționate, amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii, înlăturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate; 10) Contestații la executare;

Detalii de contact


Adresa:

Strada Bastionului nr. 2, mun. Brăila, jud. Brăila

Telefon:

© 2022 Toate drepturile rezervate – Cabinet Avocat Vasile Huluba

Web design – www.addvices.ro